ارزش های نسبی خدمات  
درآمد 
تعرفه خدمات  
ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات 

ویرایش سوم کتاب ارزش های نسبی خدمان سال 1396
 

مدیر اداره: م. محمدخانی

سلامت یک حق انسانی است و در عین حال منابع محدود برای تامین سلامت همه افراد وجود دارد لذا عرضه اقتصاد بهداشت، عرصه جدال یک ارزش انسانی و یک ارزش اقتصادی تلقی می شود. افتصاد ناظر به تخصیص منابع کمیاب یه شیوه ای است که سود حاصله را به حداکثر برساند.با این دیدگاه با توجه به سیاستهای مذکور و هم چنین از طرفی وجود ذی نفعان متعدد در حوزه سلامت( سازمان های بیمه گر و بیمارستانهای دولتی) اهمیت وجود مرکزی جهت برقراری ارتباط هر چه نزدیکتر را پررنگ می نماید.

این واحد با علم به اینکه، هر برنامه و طرح بهداشتی و درمانی، علاوه بر جنبه های اپیدمیولوژیک، درمانی و پیشگیری یک جنبه اقتصادی نیز دارد، به دنبال مدیریت تصمیم هایی مانند تخصیص منابع مالی، امور تعرفه، امور بیمه ای، هزینه و درآمد، حوادث ترافیکی و مدیریت سامانه های ورود اطلاعات مراکز تابعه تحت نظارت وزارت متبوع می باشد.

تلفن مستقیم: 66707532-021

زهرا معبود مژدهی: (کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان) کارشناس امور تعرفه، تخصیص ردیف های حمایتی . داخلی: 1077

شمسی اختیار: (کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان) کارشناس امور تعرفه امور بیمه ای کارگروه توزیع درآمد اختصاصی امور طرح تحول سلامت داخلی:1118

معصومه رفیعی: دیپلم و متصدی امور نیازمندان داخلی رابط شبکه دولت داخلی: 1009

سارا اخوان رضایت: (کارشناسی مدیریت خدمات بهداشت و درمان) کارشناس امور تعرفه مدیریت سامانه HSE  و سامانه Medcare کارشناس مصدومین ترافیکی خصوصی . داخلی: 1009

 تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال 97
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی 97
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی 97
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در خیریه 97
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی 97

 نامه تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)

 تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) مرداد 96

تعرفه اعتبارات 1396

 بخشنامه وزارت بهداشت - گلوبال 1395

 بخشنامه وزارت رفاه - گلوبال 1395
 ابلاغ تعرفه گلوبال - 1395
 بخشنامه وزارتی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1395
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی سال 1395
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و خیریه در سال 1395
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1395
 مصوبه تعرفه بخش دولتی - 1394
 مصوبه تعرفه بخش خصوصی - 1394
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی (1393) 
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی-1- (1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی-2- (1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی-3- (1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی(1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات پرتو پزشکی در بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی(1393)
راهنمای تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت(1393)
ابلاغ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات
ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات
 تعرفه مراکز خیریه
 تعرفه مراکز عمومی غیر دولتی
بخشنامه وزیر بهداشت ( تعرفه آمبولانس سال 1394)
بخشنامه معاون وزیر بهداشت ( تعرفه آمبولانس سال 1394)
دستورالعمل تعرفه آمبولانس بخش دولتی و غیر دولتی در سال 1394
دستورالعمل اجرایی تخفیف ارزش نسبی سال 1396
ویرایش سوم کتاب ارزش های نسبی خدمات سال 1396
 تعرفه خدمات پرستاری در منزل
ابلاغ وزارتی در خصوص تعرفه گلوبال نهایی
بسته تعرفه گلوبال نهایی
ابلاغ وزارتی - تعرفه آمبولانس سال 1396
تعرفه آمبولانس سال 1396
ابلاغ وزارتی - تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه سال 1396
 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه سال1396
دستورالعمل اجرایی تخفیف ارزش نسبی سال 1396
بخشنامه اجرای بند "ز" تبصره 17 قانون بودجه سال 1397 در خصوص اخذ تعرفه دولتی در مراکز عمومی غیر دولتی

درسنامه اقتصاد سلامت - محاسبه هزینه ها 
بررسی علل کسورات صورتحساب بیمه ای و ارایه ی راهکارهای پیشنهادی در بیمارستان سیدالشهداء( سعید کریمی، سحر وصال، سعیده سعید فر، محمد رضا رضایتمند)
مستند سازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده اداره بیمه خدمات درمانی( ناهید توکلی، سکینه سقائیان نژاد، دکتر محمد رضا رضایتمند، دکتر فرهاد مشاوری، ایرج قادری)
علل کسورات اعمال شده از سوی بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان های علوم پزشکی کاشان( رضا صفدری، مهتاب کرمی، مریم معینی)
راهکارهای کاهش کسورات بیمه ای
بررسی میزان کسورات اعمال شده سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی در بیمارستان های خرم آباد 
بررسی و مقایسه کسورات بستری شدگان بیمه شده تامین اجتماعی در بیمارستان باهنر و ارجمند استان کرمان
میزان و علل کسورات اعمال شده به صورتحساب های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
اولویت بندی عوامل کسورات بیمه ای پرونده های بستری بیمارستان شهید محمدی بندر عباس به روش آنتروپی شانون
نقش مستند سازی در کسورات بیمارستانی - مهتاب کرمی


کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه تهران می‌باشد.