سایت help   

کارشناس امور پرستاری: فاطمه میر بازغ
تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری(گرایش آموزش سلامت جامعه)- تلفن داخلی: 1109
شرح وظایف:
ارتقاء کیفی و کمی برنامه های آموزشی ضمن خدمت و مداوم پرستاری: تعیین نیازهای آموزشی کادر پرستاری-  تدوین طرح درس - برآورد هزینه - اخذ مجوز اجرای دوره- تدوین محتوی علمی و سوالات امتحانی دوره های الکترونیکی(غیر حضوری) - برنامه ریزی  و همکاری در اجرای  دوره های آموزشی  - ارزشیابی اثربخشی دوره ها آموزشی - برگزاری کنگره ها و همایش های کشوری پرستاری

ارتقای دانش پرستاری با اجرای تحقیقات کاربردی در زمینه های مختلف :
1. نیاز سنجی پژوهشی و تعیین الویت‌های تحقیقات پرستاری
2. اجرا ی طرحهای پژوهشی  و انجام مطالعات موردی بر حسب نیاز
3. استخراج  و بررسی شاخص های ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری

راهنمای اخلاقی:

- راهنمای COPE
- راهنمای اخلاقی کار آزماییهای بالینی
- منشور اخلاق در انتشارات علمی دانشگاه
- فرم کلی رضایتنامه آگاهانه
- کدهای حفاظت از آزمودنی در پزوهش های علوم پزشکی
- چک لیست ملاحظات اخلاقی طرح های پژوهشی با سوژه انسانی
- چک لیست رضایت آگاهانه

- راهنمای اخلاق در انتشار آثار

راهنمای پژوهشگر:

- نمونه قرارداد طرح های پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- راهنمای انجمن اروپایی سردبیران علمی (EASE) برای نویسندگان و مترجمان، جهت انتشار مطالب به زبان انگلیسی
- ( Guide to the hardvard style of Referencing(September 2010
- ( TUMS) ( International Network for the Availability of scientific Information (INASP)
- فرم پیشنویس طرح پژوهشی در نظام سلامت
- فرم برنامه عملیاتی جهت اعمال نتایج تحقیقات در HSR
- فهرست مجلات بیومدیکال ایرانی نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI
- فهرست مجلات بیو مدیکال ایرانی نمایه شده در بانک اطلاعاتی Pub Med/Medline
- Plagiarism چیست؟
- فرم پیش نویس طرح پزوهشی  
- معرفی سایت های تخصصی پزوهش کشور
- ینک های مرتبط
راهنمای affiliation دانشکده های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
- راهنمای affiliation بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
- برنامه همایش های پرستاری استان تهران در سال 1397

- ISSN

- فهرست مجلات نامعتبر و جعلی