سایت help   


دکتر ورعی

 

مدیر پرستاری: دکتر شکوه ورعی 

تحصیلات: دکترای پرستاری(PHD)

 رتبه علمی: دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شماره تماس:  66760515-021