سایت help   


 

 خانم وسکویی

مدیر پرستاری: خورشیـد وسکویی 

 تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی  و درمانی  

شماره تماس:  66760515-021