سایت help   

 

مدیر پرستاری: خورشید وسکویی

تحصیلات: دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
شماره تماس: 66760515-021