سایت help   

کارشناس مسئول نیروی انسانی: پریوش آجودانی
تحصیلات: کارشناس پرستاری- تلفن داخلی: 1101
کارشناس امور پرستاری: زهرا اسکندری
تحصیلات: کارشناس پرستاری- تلفن داخلی: 1108
شرح وظایف:
توسعه ی کمی و کیفی کادر پرستاری در بیمارستانهاي تابعه دانشگاه: بررسی وضعیت  موجود نیروی انسانی پرستاری - بررسی تعداد تخت فعال و تعیین تخت موزون -  برآورد نیروی مورد نیاز و ارائه اطلاعات به معاونت توسعه - نظارت مستمر برچیدمان صحیح کادرپرستاری در شیفت های مختلف
 همکاری در استخدام وبکارگیری کادر پرستاری(مصاحبه و آزمون مهارتی)