سایت help   

کارشناس مسئول پرستاری( کنترل کیفی، پایش و ارزشیابی خدمات پرستاری): طاهره طالب
تحصیلات: کارشناس ارشد (منابع انسانی)- تلفن داخلی: 1103
کارشناس امور پرستاری: فاطمه احمد آبادی
تحصیلات: کارشناس پرستاری- تلفن داخلی: 1110
کارشناس امور پرستاری: سپیده امینی فر
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی- تلفن داخلی: 1012

کارشناس امور پرستاری: زهرا ایمانیان
تحصیلات: دکترای مدیریت دولتی- تلفن داخلی: 1102

شرح وظایف:
افزایش  کیفیت  خدمات پرستاری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه  از طریق نظارت، کنترل  و حسابرسی خدمات پرستاری
نظارت مداوم بر ارائه خدمات پرستاری بیمارستانها در شیفت های صبح ، عصر و شب توسط مدیر و کارشناسان دفتر- ارزشیابی و اعتبار بخشی خدمات بخشهای بستری و مدیریت پرستاری درقالب اعضای تیم ارزیاب ارشد بیمارستان.
بهبود روشهای نظارت و ارزشیابی : بهبود روشهای انتخاب ،انتصاب ، ارتقا یا تنزل  جایگاه مدیریت پرستاری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه- توانمند سازی مدیران پرستاری