سایت help   

کارشناس مسئول واحد مدیریت حاد ثبت سکته های قلبی و مغزی: سمیرا شصتی

تلفن داخلی: 1110