سایت help   

مسئول بررسی اجرای طرح ناب در بیمارستان های حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران:

فاطمه پولادی تلفن داخلی: 1106
در راستای تحقق برنامه های راهبردی دانشگاه در حوزه تعهد حرفه ای  چهار برنامه در معاونت درمان در دستور کار می باشد که یکی از برنامه های فوق  "طرح ناب" یا نشان اخلاق برتر پرستاری می باشد . طرح ناب ، انتخاب کادر پرستاری و مامایی نمونه دانشگاه در زمینه اخلاق حرفه ای می باشد که بر اساس چک لیستی شامل 5 سوال نحوه رفتار همکاران با ارباب رجوع- سرپرستان - همکاران و  افراد زیر مجموعه مورد سنجش قرار می گیرد.
     هدف از اجرای این طرح، تحقق تعهد حرفه ای ،  رعایت  اصول  رفتار  حرفه ای و شناسایی الگوهای برتر اخلاقی در محیط ارائه خدمات بهداشتی درمانی می باشد.
از ابتدای مرداد ماه سال جاری ارزیابی همکاران آغاز می گردد در طول اجرا طرح، برنامه توسط کارشناس مسئول مدیریت پرستاری پایش خواهد شد. پایان فروردین ماه اسامی منتخبین به مدیریت امور پرستاری ارسال گردد و پس از کنترل و راستی آزمایی از افراد برگزیده طی مراسمی که در روز 22 اردیبهشت مقارن با روز جهانی پرستار می باشد تقدیر خواهد شد.
ابتدا جلسه توجیهی  جهت مدیران پرستاری برگزار گردید در ادامه برنامه ریزی شده است تا پایان تیر ماه جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ  جهت سوپروایزران ، سرپرستاران تمامی بخش و  نماینده گروههای مختلف پرستاری اعم از پرستار- ماما- اتاق عمل- هوشبری – بهیار و بیماریار  برگزار گردد که طبق برنامه اجراشد. در هر بیمارستان یک رابط تعیین شده است که با کارشناس برنامه در مدیریت امور پرستاری در ارتباط می باشد.
به منتخبین  هر بیمارستان به مدت یک سال در روز 22 اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی پرستار، طی مراسمی با حضور مسئولین طراز اول دانشگاه نشان اخلاق برتر ( ناب ) اهدا خواهد شد.