سایت help   

مسئول بررسی اجرای طرح ناب در بیمارستان های حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران:

فاطمه پولادی تلفن داخلی: 1106

برنامه نشان اخلاق برتر ( طرح ناب )
در راستای تحقق برنامه های راهبردی دانشگاه در حوزه تعهد حرفه ای، چهار برنامه در معاونت درمان در دستور کار می باشدکه یکی از برنامه های فوق "طرح ناب" یا نشان اخلاق برتر پرستاری می باشد . طرح ناب ، انتخاب کادر پرستاری و مامایی نمونه دانشگاه در زمینه اخلاق حرفه ای می باشد که معیارهای ارزیابی افراد ناب به رفتار حرفه ای کادر پرستاری با بیماران/همراهان و همکاران اشاره دارد که در محورهای، برخورد با رویی گشاده و لبخند، رعایت حریم خصوصی مددجو ، معرفی خود به مددجو، استفاده از الفاظ مناسب هنگام اشاره به مددجو در گزارشات شفاهی یا تحویل مددجو به همکار و حفظ احترام همکاران در همه رده ها می باشد.
هدف از اجرای این طرح، تحقق تعهد حرفه ای ، رعایت اصول رفتار حرفه ای و شناسایی الگوهای برتر اخلاقی در محیط ارائه خدمات بهداشتی درمانی می باشد. نحوه ارزیابی به صورت 360 درجه می باشد و در این طرح کادر پرستاری با خود ارزیابی، ارزیابی از طریق ارباب رجوع(بیمار/ همراه)، همکاران زیرمجموعه، همتایان و سرپرستان با حجم نمونه استاندارد، طی یک سال مورد ارزیابی قرارمی گیرند.
از ابتدای اسفندماه هر سال ارزیابی همکاران آغاز می گردد. در هر بیمارستان یک رابط تعیین شده است که با کارشناس برنامه در مدیریت امور پرستاری در ارتباط می باشد. در طول اجرا طرح، برنامه توسط کارشناس مدیریت پرستاری پایش خواهد شد.
نتایج ارزیابی، یک ماه قبل از روز پرستار به مدیریت امور ذپرستاری ارسال می گردد و پس از کنترل و راستی آزمایی کارشناس مدیریت پرستاری، از افراد برگزیده طی مراسمی در روز پرستار مصادف با ولادت حضرت زینب(س)تقدیر خواهد شد. به منتخبین هر بیمارستان به مدت یک سال در روز پرستار، طی مراسمی با حضور مسئولین طراز اول دانشگاه، نشان اخلاق برتر(ناب) اهدا خواهد شد.
در سال نخست اجرای برنامه از 4200 نفر کادر پرستاری شرکت کننده در ارزیابی 130 نفر حداکثر امتیاز را کسب کرده بودندکه پس از راستی آزمایی 66 نفر برگزیده شدند. در سال دوم از 5866 نفر شرکت کننده در ارزیابی(کادر پرستاری مرکز قلب تهراندر سال دوم به طرح اضافه شدند) 260 نفر حداکثر امتیاز را کسب کرده بودند که پس از راستی آزمایی، 145 نفر برگزیده شدند.