رییس امور اداری: مهرداد کیانی بارز
تلفن داخلی: 1003

کارشناسان:

آرزو بیاتی راد-سرپرست کارگزینی (تلفن داخلی:1130)
مریم قاسمی - کارشناس امور رفاهی ( تلفن داخلی: 1050 )
زهرا پورهاشم - دبیرخانه ( تلفن داخلی: 1015 )
زیبا زهیرفر - دبیرخانه ( تلفن داخلی: 1015 )
نرگس خاتون سرحدی شمالی - بایگانی ( تلفن داخلی: 1057 )
حسن رنجبر: نامه رسان ( تلفن داخلی: 1014 )

شرح وظائف: